PO ŚMIERCI DZIECKA

I. Akt urodzenia/Akt zgonu

A) Formalności w zakładzie opieki zdrowotnej

 1. Przedwczesny poród, poronienie, urodzenie dziecka martwego

W momencie straty dziecka, niezależnie czy to na skutek poronienia czy przedwczesnego porodu (martwego dziecka) personel szpitala powinien wystawić pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka martwego oraz kartę zgonu. Szpital ma także obowiązek przekazania zgłoszenia do Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 3 dni. W świetle polskiego prawa bowiem zawsze są to narodziny dziecka.

Dokumenty te przysługują każdemu dziecku (medycznie płodowi, zarodkowi), niezależnie od długości trwania ciąży i wydawane są na wniosek osób uprawnionych do pochówku.

W sytuacji, kiedy szpital odmawia wystawienia w/w dokumentów, argumentując to obiektywnymi trudnościami z ustaleniem płci dziecka, rodzicom przysługuje prawo jej wskazania:

 • poprzez tzw “uprawdopodobnienie płci”, opierające się np. na odczuciach matki
 • poprzez wykonanie odpłatnych badań genetycznych (ok 400-500 zł). Dodatkowym atutem tych badań jest możliwość poszerzenia analizy i określenie przyczyn śmierci dziecka.

W sytuacji gdy rodzice nie zdecydują się na żadną z wyżej wymienionych procedur, lekarz wystawi kartę zgonu do celów pochówkowych.

Kwestia nieznajomości płci dziecka, komplikuje także możliwość wsparcia finansowego (uzyskania zasiłku pogrzebowego).

 

 1. Śmierć dziecka w szpitalu

Regulamin porządkowy każdego szpitala ustanawia osobę, która w przypadku śmierci dziecka na oddziale, informuje niezwłocznie lekarza leczącego lub dyżurnego. Lekarz ten, po przeprowadzeniu oględzin, stwierdza zgon i jego przyczynę oraz wystawia kartę zgonu.

Ww. osoba zawiadamia także Rodziców/opiekunów faktycznych o śmierci dziecka.

Po stwierdzeniu zgonu przez ww. lekarza, pielęgniarka wypełnia kartę skierowania zwłok do chłodni (co do zasady nie wcześniej niż po upływie dwóch godzin od czasu zgonu wskazanego w dokumentacji medycznej). Zakłada także na przegub dłoni lub stopy osoby zmarłej identyfikator wykonany z tasiemki, płótna lub tworzywa sztucznego. Zwłoki wraz z kartą i identyfikatorem przewożone są do chłodni. Karta zgonu niezwłocznie trafia do kancelarii szpitala.

W okresie pomiędzy stwierdzeniem zgonu, a przewiezieniem do chłodni, zwłoki są przechowywane w specjalnie przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu lub w razie jego braku w innym miejscu, z zachowaniem godności należnej zmarłemu.

Karta skierowania zwłok do chłodni zawiera:

 • imię i nazwisko dziecka
 • pesel dziecka
 • datę i godzinę zgonu
 • godzinę przyjęcia zwłok do chłodni
 • imię i nazwisko pielęgniarki wypełniającej kartę.

Identyfikator zawiera:

 • imię i nazwisko dziecka
 • pesel dziecka
 • datę i godzinę zgonu

Zwłoki w chłodni przyszpitalnej przechowuje się nie dłużej niż 48 h

 1. Śmierć dziecka w domu

Jeżeli zgon dziecka nastąpi w domu, pierwszym krokiem jest zawiadomienie lekarza rodzinnego lub pomocy doraźnej. Lekarz lub osoba  uprawniona wypisuje kartę zgonu. Następnie należy powiadomić wybrany Zakład Pogrzebowy (pracują 24h/7) o zgonie i prośbie zabrania ciała do kostnicy.

Z kartą zgonu oraz aktem urodzenia udajemy się do Urzędu Stanu Cywilnego. Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, na podstawie w/w dokumentów wydaje trzy egzemplarze aktu zgonu (wyrobienie aktów zgonu można także zlecić zakładowi pogrzebowemu).

Z tymi dokumentami udajemy się do Księdza z parafii oraz do biura cmentarza na którym ma być pochowane dziecko.

(Do pochówku potrzebujemy kartę zgonu potwierdzoną przez USC - trafia do ewidencji cmentarza - oraz akt zgonu).

 

B) Rejestracja w Urzędzie Stanu Cywilnego

W celu zarejestrowania dziecka w USC (w Poznaniu ul. Libelta16/20), rodzice lub jedno z nich (jeżeli są małżeństwem), stawiają się w urzędzie- z następującymi dokumentami:

 • zgłoszenie urodzenia (jeśli wcześniej nie wysłał go szpital)
 • dowody osobiste
 • akt małżeństwa lub akt urodzenia (dla matki panny)
 • akt małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (dla rozwódki)
 • akt zgonu współmałżonka (dla wdowy)

Aktów nie trzeba przedkładać, jeśli są sporządzone w tym samym urzędzie, gdzie rejestrujemy urodzenie.

Zgłoszenia urodzenia dziecka może dokonać także przedstawiciel ustawowy, opiekun matki lub pełnomocnik.

Urząd Stanu Cywilnego sporządza akt urodzenia z ewentualną adnotacją, że dziecko urodziło się martwe i wydaje rodzicom trzy odpisy zupełne (nie wystawia aktu zgonu).

Na podstawie aktu urodzenia z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe, przedstawiciel domu pogrzebowego może odebrać ciało dziecka ze szpitala.

II. Pogrzeb

Warto pamiętać, że zgodnie z Kodeksem Prawa Kanoniczego każde zmarłe dziecko, niezależnie od tego czy zostało ochrzczone czy też nie ma prawo do katolickiego pogrzebu. Msza święta pogrzebowa ma wówczas inny charakter- nie jest to msza przebłagalna za grzechy, ale msza modlitewna, także w intencji pogrążonych w żałobie rodziców. Różnicę tę symbolizują barwy szat liturgicznych, nie są one fioletowe, lecz białe symbolizujące czystość.

Zgodnie z wolą rodziców lub osób uprawnionych, ciała dzieci po poronieniu, przedwczesnym porodzie, martwo urodzone, mogą zostać spopielone i pochowane w mogile zbiorowej (w Poznaniu: Cmentarz ul. Nowina, Cmentarz na Starołęce, Cmentarz Górczyński)

Jeżeli rodzice nie biorą pod uwagę udziału księdza, mogą skorzystać z usług Mistrza Ceremonii (Zakład Pogrzebowy), który poprowadzi pogrzeb.

Rodzice mają prawo życzyć sobie pochowania dziecka w grobie rodzinnym lub nowej kwaterze. W przypadku pogrzebu katolickiego, rodzice zgłaszają się do parafii z odpisem zupełnym aktu urodzenia lub kartą zgonu i proszą o pogrzeb dziecka nieochrzczonego, informują także zarządcę cmentarza o okolicznościach i dacie pochówku. W zależności od ustaleń rodziców z kapłanem Msza odbywa się w kościele lub /i pokropienie grobu z krótką modlitwą.

Organizację pogrzebu można także zlecić jednemu z zakładów pogrzebowych. Wówczas transportem zmarłego dziecka ze szpitala i na cmentarz, organizacją ceremonii, ustaleniami z zarządcą cmentarza, a także formalnościami związanymi z wypłatą zasiłku pogrzebowego zajmuje się zakład pogrzebowy zgodnie z naszym zleceniem.

Przedsiębiorstwa pogrzebowe na terenie miasta Poznania:

 

II. Zasiłek pogrzebowy 

Tak jak każdy z rodziców ma prawo pochować dziecko, które zmarło, tak każdy ma też prawo ubiegać się o zwrot kosztów poniesionych w trakcie organizacji pochówku.

W sytuacji poronienia czy urodzenia martwego dziecka ZUS także ma obowiązek wypłacenia zasiłku pogrzebowego w kwocie 4000 zł, a dokumentem uprawniającym do jego otrzymania jest akt urodzenia dziecka, zawierający adnotację o jego śmierci, wystawiony przez Urząd Stanu Cywilnego (Zgłoszenie urodzenia dziecka - bip.poznan.pl).

Na wystąpienie do ZUS z wnioskiem o wypłatę zasiłku pogrzebowego, przysługuje 12 miesięcy od momentu poronienia bądź urodzenia martwego dziecka (nie pochówku).                                                                

 • Wniosek wraz z dokumentami złóż w dowolnej placówce ZUS: osobiście, przez osobę upoważnioną, pocztą, elektronicznie przez PUEZUS.
 • Dopuszcza się możliwość złożenia wniosku za pośrednictwem zakładu pogrzebowego, jeżeli koszty pogrzebu pokryłeś jako członek rodziny.               
 • Jeżeli złożysz wniosek o zasiłek pogrzebowy w formie dokumentu elektronicznego przez PUE ZUS, pozostałe dokumenty złóż do ZUS osobiście, przez osobę upoważnioną lub pocztą.

 

Potrzebne dokumenty

 • wniosek o zasiłek pogrzebowy
 • skrócony odpis aktu zgonu albo odpis zupełny aktu urodzenia dziecka z adnotacją, że dziecko urodziło się martwe albo odpis skrócony aktu urodzenia dziecka, które urodziło się martwe
 • oryginały rachunków poniesionych kosztów pogrzebu
 • dokumenty potwierdzające pokrewieństwo lub powinowactwo zgłaszającego wniosek z osobą zmarłą (np. skrócony odpis aktu małżeństwa lub dowód osobisty) 
 • zaświadczenie płatnika składek (np. pracodawcy) o podleganiu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym. Zaświadczenie nie jest wymagane, jeśli zasiłek jest przyznawany z tytułu pokrycia kosztów pogrzebu przez osobę prowadzącą działalność, osobę z nią współpracującą, duchownego lub przez członka rodziny takiej osoby

Warto zaznaczyć że nawet jeśli wydatki z faktur i rachunków będą opiewały na niższą kwotę, ZUS wypłaci 4000 zł.

W przypadku poprawności wszystkich złożonych dokumentów ZUS ma 30 dni na wypłatę zasiłku.

INNE ŚWIADCZENIA

LP     WYMAGANE DOKUMENTY MIEJSCE  ZAŁATWIENIA SPRAWY Godziny otwarcia/urzędowania Termin  załatwienia sprawy Termin i sposób  wypłaty świadczenia SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY     Inne uwagi WNIOSKI   DO POBRANIA (pdf) Źródło informacji
DOKUMENTY Wysokość świadczenia   ORGAN adres telefon mail Inne   Cennik TRYB ODWOŁAWCZY      
1 ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI nie dotyczy 1.   Wniosek o wydanie orzeczenia według wzoru  (kolumna - wnioski do pobrania pdf), wypełniony i podpisany  przez opiekuna prawnego, który przybędzie z dzieckiem na posiedzenie składu orzekającego,
2.   Oryginał zaświadczenia o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza rodzinnego lub/ i specjalistę pod opieką którego znajduje się dziecko.                                  ZAŁĄCZNIKI:                                                                           1. Oryginały do wglądu dokumentów medycznych potwierdzających rozpoznanie schorzenia zasadniczego i współistniejącego wpisane przez lekarza w  zaświadczeniu o stanie zdrowia;                                                                   2. Oryginał do wglądu książeczki zdrowia dziecka  z uzupełnionymi bilansami odpowiednimi do wieku dziecka;                                            3. Oryginał odpisu skróconego aktu urodzenia (do wglądu).
Powiatowy Zespół do spraw Orzekania o Niepełnosprawności - organ I instancji Starostwo Powiatowe w Poznaniu,           ul. Słowackiego 8, 60-823 Poznań    ; Złożenie dokumentów: parter pokój 031B 61 8410 705 lub 704  kontakt za pomocą formularza na stronie: http://www.bip.powiat.poznan.pl/redir,index?pokaz_form=4 informacje telefoniczne w godz. 7.30-14.30 poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30.
30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów,  w szczególnych przypadkach do 60 dni.   1. Wnioskodawca zawiadamiany jest listownie o posiedzeniu składu orzekającego, na które musi się stawić osobiście z dzieckiem.
2. Orzeczenie o niepełnosprawności wydawane jest w ciągu 14 dni od dnia badania.
3. Orzeczenie należy odebrać osobiście:
poniedziałek: w godz. 7.30-16.30.
wtorek - piątek: w godz. 7.30-14.30. W pokoju 08 w ustalonym terminie.
4. Osoby posiadające ważne orzeczenie - ponowny wniosek o wydanie orzeczenia mogą składać nie prędzej niż 30 dni przed upływem ważności orzeczenia.
5. Osoby posiadające ważne orzeczenie, u których lekarz prowadzący stwierdzi pogorszenie stanu zdrowia - ponowny wniosek mogą złożyć w każdym czasie.
BRAK OPŁAT Istnieje możliwość odwołania się od otrzymanego orzeczenia do Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w terminie 14 dni od daty otrzymania orzeczenia, odwołanie składa się w pokoju 031B - bez opłat. I.  a] Na podstawie zaświadczenia lekarza prowadzącego, w uzasadnionych przypadkach,  badanie może się odbyć w domu wnioskodawcy.
Nieprawidłowo wypełnione przez lekarza zaświadczenie o stanie zdrowia oraz brak pełnej dokumentacji medycznej potwierdzającej schorzenia opisywane w zaświadczeniu może być podstawą odmowy przyjęcia wniosku o ustalenie niepełnosprawności.
b] Dokumentami medycznymi potwierdzającymi schorzenia i leczenie są:
1. karty informacyjne leczenia szpitalnego i sanatoryjnego,
2. wyniki badań specjalistycznych, konsultacje i opinie leczących specjalistów,
3. aktualne wyniki badań laboratoryjnych, wyniki badań RTG, EKG, EEG, TK, MR                                                                                                                      c] Uwaga! Wnioskodawca nie składa posiadanych zdjęć RTG wraz z wnioskiem o ustalenie niepełnosprawności, lecz przynosi ze sobą w dniu, w którym skład orzekający będzie rozpatrywał jego sprawę.
II. Osoby, które utraciły prawo posługiwania się kartą parkingową (orzeczenia wydane przed 30 czerwca 2014 roku), a posiadają ważne orzeczenie, w wypadku starania się o nową kartę parkingową, muszą OBOWIĄZKOWO dołączyć do wniosku "Oświadczenie" (patrz wnioski do pobrania pdf)
1. Wniosek o wydanie orzeczenia - dla dzieci     http://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,24389,wniosek-o-wydanie-orzeczenia-dla-dzieci.pdf                                             2. Zaświadczenie o stanie zdrowia                 http://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,14685,zaswiadczenie-o-stanie-zdrowia.pdf                                                                    3." Oświadczenie" do karty parkingowej   http://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,24380,oswiadczenie.pdf                                                                                       4.Oświadczenie o miejscu stałego pobytu     http://www.bip.powiat.poznan.pl/plik,24381,oswiadczenie-o-miejscu-stalego-pobytu.pdf http://www.bip.powiat.poznan.pl/1387,pz-01
2 ORZECZENIE O NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI nie dotyczy  

Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności Województwie Wielkopolskim -  organ II instancji.
ul. Kazimierza Wielkiego 24/26

61-863 Poznań
tel.: 61 850 87 60
fax/tel.: 61 852 18 91,        61 850 87 66
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. wybrany zakres zadań  Wojewódzkiego Zespół u  ds. Orzekania o Niepełnosprawności  1. Rozpatrywanie odwołań od orzeczeń powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności;                     2. Kontrolowanie, z upoważnienia Wojewody, powiatowych zespołów ds. orzekania o niepełnosprawności w zakresie prawidłowości i jednolitości stosowania procedur postępowania oraz zgodności wydanych orzeczeń z zebranymi dokumentami lub z obowiązującymi przepisami;  3.Przeprowadzanie, z upoważnienia Wojewody, szkoleń specjalistów z powiatowych zespołów;
Prowadzenie spraw związanych z organizowaniem badań specjalistycznych w tym psychologicznych osób ubiegających się o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności;
poniedziałek 8:15 - 16:00
w pozostałe dni robocze od 8:15 – 15:15
               
3   nie dotyczy   Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

Biuro Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych 
ul. Nowogrodzka 1/3/5
00-513 Warszawa
(22) 529 06 01                      lub (22) 529 06 00 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Spis organizacji pozarządowych wspierajacych Niepełnosprawnych:     http://www.niepelnosprawni.gov.pl/p,98,organizacje               1. Informator Programu "Za życiem"   http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/za-zyciem/Informator%20Za%20zyciem.pdf                                             2.  Informator Ministerstwa Zdrowia Ciąża i Poród http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/za-zyciem/Informator.%20Ciaza%20i%20porod.pdf                                3. Ustawa "Za Życiem" http://www.niepelnosprawni.gov.pl/container/za-zyciem/Ustawa%20Za%20zyciem%20Dz.U.%202016%20poz.%201860.pdf http://www.niepelnosprawni.gov.pl/
4.  Zasiłek pielęgnacyjny 153,00 zł miesięcznie na każdą uprawnioną osobę; wysokość jest niezależna od osiąganych dochodów 1. Wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego.
2. Do prawidłowo wypełnionego wniosku o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy dołączyć:
a) dokument stwierdzający tożsamość osoby ubiegającej się o świadczenia,
b) orzeczenie o niepełnosprawności dziecka  (do 16 roku życia)
c) skrócony odpis aktu urodzenia dziecka.                                d]  dokument potwierdzający datę rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;
e] inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - najlepiej skonsultować to  Działem Obsługi Klienta
f) jeżeli jest konieczne to orzeczenie sądu o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka                                                      g] oświadczenie o sposobie wypłaty świadczenia
Poznańskie Centrum Świadczeń                    Dział Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1                            oraz ul. Małachowskiego 10                  POZNAN I. udzielanie informacji          61 646-33-44.                     II. rezerwacja terminu dla osób wnioskujących                         61 646 33 44 brak I. Usługi elektroniczne Poznańskiego Centrum Świadczeń Złóż wniosek on-line :                         http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/aktualnosci/542-pcs-on-line  II.  Terminarze umawiania wizyt  :                     http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/terminarze-umawiania-wizyt                                                             III. Pierwszy wniosek
Aby nabyć prawo do zasiłku pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
Kontynuacja pobierania zasiłku pielęgnacyjnego
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, należy:
- złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności,
 - złożyć wniosek o ustalenie prawa do zasiłku pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.                                                            

 poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
 środa, piątek: od 7:30 do 15:00


Po złożeniu kompletnego wniosku, oczekuje się na odpowiedź PCŚ.
Termin wypłaty zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty.
• jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłacimy do końca miesiąca,
• jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłacimy do końca następnego miesiąca.

 Formę otrzymywania świadczenia do wyboru:
• przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
• czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.,
• kartą bankomatowo-płatniczą.     Oswiadczenie o sposobie wypłaty świadczeń znajduje się na stronie:
http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny,105782/
WNIOSEK składamy:                                                                 -   osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
-     możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44
- możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
• za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
• za pośrednictwem placówki pocztowej
                                                                                                  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.
BRAK OPŁAT Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Zasiłek pielęgnacyjny przysługuje:
- niepełnosprawnemu dziecku (dotyczy dziecka w wieku do 16 roku życia na podstawie orzeczenia o niepełnosprawności bez orzekania o jej stopniu);
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, legitymującej się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem ZUS o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o zaliczeniu do I grupy inwalidzkiej;
- osobie niepełnosprawnej w wieku powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia lub orzeczeniem ZUS o całkowitej niezdolności do pracy lub orzeczeniem o zaliczeniu do II grupy inwalidzkiej;
- osobie, która ukończyła 75 rok życia.                                                                                           -nie jest pobierany dodatek pielęgnacyjny z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych                                                                                                         -Zasiłek pielęgnacyjny przyznawany jest w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. 
Wniosek o zasiłek pielęgnacyjny, oświadczenie o sposobie wypłaty świadczenia oraz inne oświadczenia potrzebne do złożenia wraz z wnioskiem znajdują się na :   http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-zasilek-pielegnacyjny,105782/ Szczegółowe informacje na: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/zasilek-pielegnacyjny,105782/
5.  Świadczenie pielęgnacyjne 1406,00 zł miesięcznie. Kwota świadczenia pielęgnacyjnego jest corocznie waloryzowana - od 1 stycznia.     Kwota przysługuje niezależnie od wysokości osiągniętego dochodu. 1. Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne.                             2. Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby, w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji, oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.                           3. dokument potwierdzający datę rezygnacji z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej;                                                  4. inne dokumenty, w tym oświadczenia, niezbędne do ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego - najlepsza jest konsultacja z Działem Obłsugi Klienta Poznańskie Centrum Świadczeń                    Dział Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1                            oraz ul. Małachowskiego 10                  POZNAN I. udzielanie informacji          61 646-33-44.                     II. rezerwacja terminu dla osób wnioskujących                         61 646 33 44 brak  I. Usługi elektroniczne Poznańskiego Centrum Świadczeń Złóż wniosek on-line :                         http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/aktualnosci/542-pcs-on-line  II.  Terminarze umawiania wizyt  :                     http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/terminarze-umawiania-wizyt                                                             III. 1. Pierwszy wniosek
Aby nabyć prawo do świadczenia pielęgnacyjnego od miesiąca złożenia wniosku w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności, wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego należy złożyć w terminie 3 miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
2. Kontynuacja pobierania świadczenia pielęgnacyjnego
W przypadku utraty ważności poprzedniego orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności należy:
  - złożyć w zespole ds. orzekania o niepełnosprawności wniosek o ustalenie niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności;
    - złożyć wniosek o ustalenie prawa do świadczenia pielęgnacyjnego w terminie trzech miesięcy od dnia wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.
 poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
 środa, piątek: od 7:30 do 15:00
Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów. W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.

Prawo do świadczenia pielęgnacyjnego ustala się na czas nieokreślonych, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony.
Termin wypłaty zależy od tego, kiedy złożysz wszystkie dokumenty.
• jeśli złożysz wszystkie dokumenty do 10 dnia miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłacimy do końca miesiąca,
• jeśli złożysz wszystkie dokumenty po 10 dniu miesiąca, zasiłek pielęgnacyjny wypłacimy do końca następnego miesiąca.

 Formę otrzymywania świadczenia do wyboru:
• przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
• czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.,
• kartą bankomatowo-płatniczą.     Oswiadczenie o sposobie wypłaty świadczeń znajduje się na stronie: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/swiadczenie-pielegnacyjne,105789/  
WNIOSEK składamy:                                                                 -   osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
-     możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44
- możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
• za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
• za pośrednictwem placówki pocztowej
                                                                                                  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.
BRAK OPŁAT Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Świadczenie pielęgnacyjne jest świadczeniem, o które może się ubiegać matka, ojciec, opiekun faktyczny dziecka, osoba będąca rodziną zastępczą spokrewnioną w rozumieniu ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (dziadkowie, rodzeństwo) lub inna osoba na której, zgodnie z kodeksem rodzinnym i opiekuńczym, ciąży obowiązek alimentacyjny z wyjątkiem osób posiadających znaczny stopień niepełnosprawności, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w celu sprawowania opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem .                                Świadczenie pielęgnacyjne przysługuje jeżeli niepełnosprawność osoby wymagającej opieki powstała:
nie później niż do ukończenia 18 roku życia, lub
w trakcie nauki w szkole lub szkole wyższej, jednak nie później niż do ukończenia 25 roku życia.
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, oświadczenie o sposobie wypłaty świadczenia oraz inne oświadczenia potrzebne do złożenia wraz z wnioskiem znajdują się na :  http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/swiadczenie-pielegnacyjne,105789/   http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/poznanskie-centrum-swiadczen,1918/swiadczenie-pielegnacyjne,105789/
6.  Specjalny zasiłek opiekuńczy  520,00 zł miesięcznie,                                     UWAGA! Obowiązuje kryterium dochodowe: jeżeli łączny dochód rodziny osoby sprawującej opiekę oraz rodziny osoby wymagającej opieki w przeliczeniu na osobę nie przekracza kwoty 764,00 zł 1. Wniosek o specjalny zasiłek opiekuńczy                            2. Orzeczenie o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności,        3. szereg innych dokumentów, których lista znajduje się na :  http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy,260110/ Poznańskie Centrum Świadczeń                    Dział Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1                            oraz ul. Małachowskiego 10                  POZNAN I. udzielanie informacji          61 646-33-44.                     II. rezerwacja terminu dla osób wnioskujących                         61 646 33 44 brak  I. Usługi elektroniczne Poznańskiego Centrum Świadczeń Złóż wniosek on-line :                         http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/aktualnosci/542-pcs-on-line  II.  Terminarze umawiania wizyt  :                     http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/terminarze-umawiania-wizyt          poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
 środa, piątek: od 7:30 do 15:00
Rozpatrzenie wniosku o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w ciągu 1 miesiąca od daty złożenia kompletu dokumentów.

W przypadku konieczności przeprowadzenia szczegółowego postępowania administracyjnego, termin załatwienia sprawy może ulec wydłużeniu.    Prawo do świadczenia ustala się począwszy od miesiąca, w którym wpłynął wniosek z prawidłowo wypełnionymi dokumentami.
Jeśli dokumenty złożysz do 10 dnia miesiąca specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony do końca miesiąca, natomiast jeśli wszystkie dokumenty złożysz po 10 dniu miesiąca, wówczas  specjalny zasiłek opiekuńczy zostanie wypłacony do końca następnego miesiąca.                                       Specjalny zasiłek opiekuńczy przyznawany jest na okres zasiłkowy trwający od 1 listopada do 31 października następnego roku kalendarzowego.Jeżeli chcesz otrzymać specjalny zasiłek opiekuńczy na kolejny okres rozpoczynający się od 1 listopada, możesz złożyć nowy wniosek od 1 września.
Jeżeli wniosek wraz z dokumentami na kolejny okres złożysz od 1 września do 30 września, specjalny zasiłek opiekuńczy za miesiąc listopad danego roku otrzymasz do 30 listopada tego roku. Natomiast, gdy wniosek ten złożysz w okresie od 1 października do 30 listopada danego roku, świadczenie otrzymasz do 31 grudnia danego roku. Otrzymywanie świadczenia:
  - przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
 - czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
 -  kartą bankomatowo-płatniczą
WNIOSEK składamy:                                                                 -   osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
-     możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44
- możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
• za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
• za pośrednictwem placówki pocztowej
                                                                                                  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.
BRAK OPŁAT Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczenia pielęgnacyjnego przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń. Specjalny zasiłek opiekuńczy przysługuje osobom, na których zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy ciąży obowiązek alimentacyjny, jeżeli nie podejmują lub rezygnują z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej w związku z koniecznością sprawowania stałej opieki nad osobą legitymującą się:
- orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności;
- orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji
Wniosek o świadczenie pielęgnacyjne, oświadczenie o sposobie wypłaty świadczenia oraz inne oświadczenia potrzebne do złożenia wraz z wnioskiem znajdują się na : http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy,260110/  http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/swiadczenia-zwiazane-z-niepelnosprawnoscia-specjalny-zasilek-opiekunczy,260110/
7. Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu  4000,00 zł bez względu na dochód rodziny 1. Wniosek o świadczenie "Za Życiem".                               2.  Zaświadczenie potwierdzające ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego,  posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neonatologii;
 3. Zaświadczenie lekarskie/zaświadczenie wystawione przez położną* potwierdzające pozostawanie matki dziecka pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do dnia porodu. *Wymóg dostarczenia zaświadczenia lekarskiego/zaświadczenia wystawionego przez położną nie dotyczy osób będących opiekunami prawnymi lub opiekunami faktycznymi dziecka, a także osób, które przysposobiły dziecko.
Poznańskie Centrum Świadczeń                    Dział Obsługi Klienta Poznańskiego Centrum Świadczeń ul. Wszystkich Świętych 1                            oraz ul. Małachowskiego 10                  POZNAN I. udzielanie informacji          61 646-33-44.                     II. rezerwacja terminu dla osób wnioskujących                         61 646 33 44 brak  I. Usługi elektroniczne Poznańskiego Centrum Świadczeń Złóż wniosek on-line :                         http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/aktualnosci/542-pcs-on-line  II.  Terminarze umawiania wizyt  :                     http://www.pcs-poznan.pl/index.php/pl/terminarze-umawiania-wizyt         poniedziałek: od 7:30 do 16:00
 wtorek, czwartek: od 7:30 do 15:30
 środa, piątek: od 7:30 do 15:00
Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia składasz w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka. Jeśli wniosek złożysz po tym terminie, nie zostanie rozpatrzony. świadczenie można otrzymać:                            a] przelewem na konto, które wskażesz we wniosku,
b] czekiem elektronicznym, czyli świadczenie możesz wypłacić w banku PKO BP S.A.
c]  kartą bankomatowo-płatniczą
WNIOSEK składamy:                                                                 -   osobiście - poprzez złożenie wniosku w siedzibie PCŚ
-     możesz telefonicznie umówić wizytę pod numerem 61 646 33 44
- możesz umówić wizytę na stronie internetowej Poznańskiego Centrum Świadczeń poprzez zakładkę: "umów się na wizytę"
• za pośrednictwem strony internetowej www.empatia.mrpips.gov.pl
• za pośrednictwem placówki pocztowej
                                                                                                  Klient, który umówił się na wizytę w Centrum pobiera bilet na podstawie numeru PESEL.

Informujemy, że klient umówiony traktowany jest priorytetowo, co oznacza że przywoływany jest do pierwszego wolnego stanowiska. W związku z powyższym mogą występować ok. 20 minutowe różnice pomiędzy umówioną, a faktyczną godziną przyjęcia.

System kolejkowy może zaprzestać wydawania biletów numerycznych uprawniających do złożenia wniosku, w sytuacji kiedy obsługa klienta wymagałaby znacznego wydłużenia czasu obsługi poza godzinami urzędowania Centrum. Ponadto informujemy, że obsłużeni zostaną wszyscy klienci, którzy pobrali bilet w danym dniu.
BRAK OPŁAT Jeśli nie ma zgody na wydaną decyzję, można odwołać się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu. Jest na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie składa się za pośrednictwem Poznańskiego Centrum Świadczeń.  1. O świadczenie z ustawy "Za Życiem" ubiegać się może rodzic, opiekun prawny dziecka (osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem) lub opiekun faktyczny dziecka (osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i jednocześnie złożyła do sądu wniosek o przysposobienie dziecka)                                                          2. Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeżeli kobieta pozostawała pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu.Jednorazowe świadczenie wypłacane jest w wysokości 4000,00 zł bez względu na dochód rodziny. Wniosek o świadczenie "Za Życie" oraz wzór zaświadczenia lekarskiego znajduje się :    http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano-ciezkie-i-nieodwracalne-uposledzenie-albo-nieuleczalna-chorobe-zagrazajaca-zyciu-ktore-powstaly-w-prenatalnym-okresie-rozwoju-dziecka-lub-w-czasie-porodu,305805/ http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wspieranie-rodziny-jednorazowe-swiadczenie-z-tytulu-urodzenia-sie-dziecka-u-ktorego-zdiagnozowano-ciezkie-i-nieodwracalne-uposledzenie-albo-nieuleczalna-chorobe-zagrazajaca-zyciu-ktore-powstaly-w-prenatalnym-okresie-rozwoju-dziecka-lub-w-czasie-porodu,305805/
8.  Dodatek pielęgnacyjny 209, 59 zł - po waloryzacji w dniu 1 marca 2017 roku    1. Wniosek o dodatek pielęgnacyjny - Ponieważ nie ma sformalizowanego druku, wniosek można złożyć na zwykłej kartce lub specjalnie przygotowanym do tego celu przez oddział ZUS formularzu, albo ustnie do protokołu w organie rentowym. Należy do niego załączyć:
 a. zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9  (patrz kolumna wnioski do pobrania)
 b. wystawione nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku oraz ewentualnie dokumentacja medyczna.
ZUS - Zespół Ubezpieczeń Społecznych najbliższa jednostka organizacyjna ZUS Centrum Obsługi Telefonicznej
 telefon:  22 560 16 00 (opłata za połączenie jest zgodna z planem taryfikacyjnym danego operatora)
 Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.  1. Można uzyskać informację na stronie internetowej www.zus.pl.                                                    2. Konsultacje pon.– pt. w godz. 7.00–18.00    3. Można zawiązać kontakt z ZUS przez komunikator Skype na stronie www.zus.pl lub pod zus_centrum_obslugi_tel
przez czat na stronie www.zus.pl
Dokumenty składa się w dowolnym czasie pracy najbliższej jednostki ZUS (należy sprawdzić) Po analizie wniosku i załączonej dokumentacji oraz ewentualnym przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego organ rentowy wydaje decyzję w terminie 30 dni od wyjaśnienia ostatniej okoliczności niezbędnej do wydania decyzji.  brak info Postępowanie w sprawie o dodatek pielęgnacyjny, rozpoczyna się na : wniosek osoby zainteresowanej lub jej ustawowego przedstawiciela.                                                  Wniosek składa się w placówce ZUS, która przyznała i wypłaca świadczenie emerytalno-rentowe - osobiście lub za pośrednictwem operatora pocztowego.                                      Wniosek można złożyć:
- osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS (pisemnie lub ustnie do protokołu)
 -za pośrednictwem: operatora pocztowego, polskiego urzędu konsularnego.
BRAK OPŁAT Od decyzji przysługuje odwołanie, które należy wnieść pisemnie lub ustnie do protokołu, za pośrednictwem jednostki organizacyjnej ZUS, która wydała decyzję, do sądu okręgowego – sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji.

Postępowanie odwoławcze jest wolne od opłat.
1. Dodatek pielęgnacyjny przysługuje osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji albo ukończyła 75 lat życia.                                                                                                    2. Osoba, której ZUS przyznał dodatek pielęgnacyjny zostaje o tym fakcie powiadomiona decyzją ZUS i jeżeli pobiera zasiłek pielęgnacyjny, powinna ten fakt jak najszybciej zgłosić do instytucji, która jej to świadczenie wypłaca. To uprawniony powinien dopilnować, aby jednocześnie nie pobierać dodatku pielęgnacyjnego z ZUS i zasiłku pielęgnacyjnego. W przeciwnym razie będzie musiał oddać jeden z nich Zaświadczenie o stanie zdrowia OL-9 lub Pełnomocnictwo do wykonywania czynności prawnych w relacjach z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych znajduje się na:              http://www.zus.pl/dodatek-pielegnacyjny http://www.zus.pl/dodatek-pielegnacyjny

 

Pobierz plik XLS

Kilka słów

Naszą misją jest niesienie pomocy rodzinom w sytuacji wystąpienia ciężkiej/letalnej wady rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym.

Kontakt

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM

hospicjum

Ul. Kosińskiego 14 /1, 61-519 Poznań

+48 666 055 475

kontakt@hospicjumrazem.pl

www.hospicjumrazem.pl

Szukaj

Facebook

Obserwuj nasze działania na Facebooku i polub naszą stronę

© Solmedia 2024
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.