Nieodpłatne porady prawne są udzielane przez radców prawnych/ adwokatów. Obowiązuje system kolejkowy, więc osoby uprawnione do skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej nie muszą umawiać się na konsultację prawną.

Nieodpłatna pomoc prawna jest świadczona wyłącznie na rzecz osób fizycznych: 

 •  którym w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015r., poz. 163, z późn. zm.) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub
 • które posiadają ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863), lub 
 • które uzyskały zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U, z 2014r. poz. 1206 oraz z 2015r. poz. 693 ), lub 
 • które posiadają ważną legitymację weterana albo legitymacje weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203), 
 • lub które nie ukończyły 26 lat, lub które ukończyły 65 lat, 
 • lub które w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazły się w sytuacji zagrożenia lub poniosły straty, lub 
 • dla kobiet w ciąży 

 Osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej wykazuje poprzez: 

 • przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 
 • przedłożenia ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 05 grudnia 2014r. o Karcie Dużej Rodziny 
 • przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego 
 • przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011r. o weteranach działań poza granicami państwa 
 • przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość 
 • złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej 
 • przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę

Jeżeli osoba uprawniona do otrzymania nieodpłatnej pomocy prawnej z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów, o których mowa powyżej porada prawa zostanie udzielona pod warunkiem złożenia przez tę osobę pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Więcej informacji na stronie:

http://darmowapomocprawna.ms.gov.pl/pl/

Kilka słów

Naszą misją jest niesienie pomocy rodzinom w sytuacji wystąpienia ciężkiej/letalnej wady rozwojowej dziecka w okresie perinatalnym.

Kontakt

STOWARZYSZENIE WIELKOPOLSKIE HOSPICJUM PERINATALNE RAZEM

hospicjum

Ul. Kosińskiego 14 /1, 61-519 Poznań

+48 666 055 475

kontakt@hospicjumrazem.pl

www.hospicjumrazem.pl

Szukaj

Facebook

Obserwuj nasze działania na Facebooku i polub naszą stronę

© Solmedia 2024
Projekt dofinansowany z budżetu Miasta Poznania #poznanwspiera.